Instrukcja

3.4.3 Wprowadzanie treści strony (opis przycisków WYSIWYG)

W celu wprowadzenia treści strony należy udać się do menu „Treść”, następnie „Strony”. Po wybraniu strony, która ma ulec zmodyfikowaniu można przystąpić do jej edycji za pomocą okna „Treść”. Dostępne menu oferuje szeroki wachlarz możliwych modyfikacji zawartości. Poniżej znajduje się opis poszczególnych przycisków.

fck edytor

 

 1. wytnij - opcja wycinania (do schowka) zaznaczonych elementów wraz z ich formatowaniem,
 2. wklej - wklejenie wcześniej wyciętego lub skopiowanego elementu przy zachowaniu formatowania,
 3. wklej jako zwykły tekst - wklejenie tekstu pomijając jego poprzednie formatowanie, opcja przydatna gdy wklejany tekst został skopiowany bezpośrednio ze strony www,
 4. wklej z Worda - importowanie tekstu z dokumentu programu Microsoft Word. Tekst skopiowany z Word powinien zostać wklejony za pomocą tej opcji. W przeciwnym wypadku wygląd tekstu może być niezgodny z oczekiwaniami, ponieważ Word jak i OpenOffice posiadają własne znaczniki wizualizacyjne, których strona może nie obsługiwać,
 5. kopiuj - opcja kopiowania do schowka (w odróżnieniu od wycinania pozostawia zaznaczone elementy na edytowanej stronie),
 6. wyrównaj do lewej - wyjustowanie tekstu do lewego marginesu,
 7. wyrównaj do środka - wyjustowanie tekstu względem środka dokumentu tzw. Wycentrowanie,
 8. wyrównaj do prawej - wyjustowanie tekstu do prawego marginesu,
 9. wyrównaj na całości - poziome wyjustowanie tekstu do obu marginesów,
 10. Styl - wybór jednego z wcześniej zdefiniowanych styli charakterystycznych dla danego serwisu www,
 11. Format - formatowanie tekstu przy użyciu zdefiniowanych styli, wcześniej użytych w serwisie. Tekst, który ma zostać sformatowany należy najpierw zaznaczyć za pomocą myszki, a następnie wybrać interesujące nas formatowanie,
 12. Rodzaj czcionki - wybór kroju czcionki,
 13. Rozmiar czcionki - określenie wielkości zaznaczonego tekstu lub tekstu, który zamierzamy dopiero napisać w miejscu, w którym znajduje się kursor.
 14. pogrubienie - pogrubienie zaznaczonego tekstu,
 15. pochylenie - pochylenie zaznaczonego tekstu (kursywa),
 16. podkreślenie - podkreślenie zaznaczonego tekstu,
 17. przekreślenie - przekreślenie zaznaczonego tekstu,
 18. wstaw/usuń wypunktowanie listy - przekształca rozdzielony nowymi liniami tekst w wypunktowaną listę lub usuwa wypunktowanie,
 19. wstaw/usuń numerowanie listy – przekształca rozdzielony nowymi liniami tekst w numerowaną listę lub usuwa numerowanie,
 20. zmniejsz wcięcie - zmniejszenie/usunięcie wcięcia akapitowego w treści strony,
 21. zwiększ wcięcie - zwiększenie/dodanie wcięcia akapitowego w treści strony,
 22. cofnij - cofnięcie ostatnio wykonanej operacji,
 23. ponów - przywrócenie uprzednio cofniętej akcji,
 24. Wstaw link do CMSMS-strony - zdefiniowanie uprzednio zaznaczonego tekstu jako linki do podstrony znajdującej się w obrębie naszej strony WWW.
 25. wstaw/edytuj link - zdefiniowanie uprzednio zaznaczonego elementu treści strony jako linki do określonej lokacji. Dokładny opis tej operacji znajduje się w podrozdziale „Jak stworzyć link w treści strony do wybranej innej lokacji?”,
 26. usuń link - usunięcie odnośnika z uprzednio zaznaczonego elementu treści strony,
 27. wstaw/edytuj kotwicę - zdefiniowanie kotwicy dla uprzednio zaznaczonego tekstu. Kotwica jest linkiem do wybranego miejsca na tej samej stronie. Kliknięcie na kotwicę powoduje przeniesienie wyświetlanego fragmentu strony do miejsca, na które wskazuje kotwica,
 28. wstaw/edytuj obraz - dodawanie bądź edycja zaznaczonego uprzednio obrazka w treści strony. Dokładny opis tej operacji znajduje się w rozdziale „Jak dodać zdjęcie do strony ?”,
 29. wstaw znak specjalny - opcja wstawienia znaków niezdefiniowanych standardowo w klawiaturze użytkownika np. Znaki „∞∑”,
 30. wybierz kolor tekstu - określenie koloru uprzednio zaznaczonego fragmentu tekstu za pomocą palety barw,
 31. wybierz kolor tła - przyporządkowanie koloru tła dla wybranego fragmentu tekstu.
 32. usuń formatowanie – pozostawia tekst bez formatowania,
 33. Edytuj źródło html - włączenie / wyłączenie edytora wizualnego wspomagającego modyfikowanie kodu za pomocą intuicyjnego menu. W momencie gdy edytor jest włączony, operujemy na wizualnej prezentacji treści wprowadzanej za pomocą przycisków. Kod jest generowany automatycznie. W momencie wyłączenia edytora, wprowadzoną treść należy formatować za pomocą znaczników HTML (opcja dla zaawansowanych użytkowników).
 34. sprawdź pisownię – włączenie tej opcji pozwala sprawdzić błędy ortograficzne we wprowadzonym tekście – zostaną one podkreślone na czerwono.
 35. pomoc – włączenie tej opcji wyświetli okienko informacyjne na temat edytora cms.
 36. Bannery – opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowane banery reklamowe
 37. Blog – opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowany blog
 38. Księga gości – opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowaną księgę gości
 39. Bloki globalne -  opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowane bloki globalne html
 40. Sondy -  opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowaną sondę
 41. Produkty -  opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowane produkty
 42. Zakładki społecznościowe -  opcja ta pozwala wstawić odnośnik do portali Facebook oraz Google+
 43. Kreator formularzy -  opcja ta pozwala wstawić uprzednio stworzony formularz
 44. Dodaj galerię -  opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowaną galerię ze zdjęciami
 45. Pokaz slajdów -  opcja ta pozwala wstawić uprzednio zdefiniowany pokaz slajdów ze zdjęciami
 46. wstaw nową tabelę - wstawienie nowej tabeli do treści,
 47. właściwości wiersza - wyświetla możliwe zmiany dostępne dla wybranego wiersza,
 48. właściwości komórki – wyświetla możliwe zmiany dostępne dla wybranej komórki,
 49. wstaw wiersz przed – wstawienie nowego wiersza przed obecnie zaznaczonym,
 50. wstaw wiersz po – wstawienie nowego wiersza po obecnie zaznaczonym,
 51. usuń wiersz - usunięcie zaznaczonych wierszy,
 52. wstaw kolumnę przed... - dodanie kolejnej kolumny tabeli, przed obecnie zaznaczoną
 53. wstaw kolumnę po... - dodanie kolejnej kolumny tabeli, po obecnie zaznaczonej
 54. usuń kolumnę - opcja umożliwia usunięcie wybranych kolumn tabeli,
 55. podziel połączone komórki - opcja umożliwia podział wybranej komórki na dwie części,
 56. połącz komórki - scala zaznaczone komórki w jedną.

Dodatkowa funkcjonalność w nowej wersji Active.WWW
Funkcjonalność wycofana w nowej wersji Active.WWW